072-3339533
efrat@medidactic.com

לומדת אק"ג

לומדה אינטראקטיבית המציגה תיאורי מקרה ואת רישומי האק"ג הנלווים אליהם. הלומדה בוחנת הן את מיומנות הפענוח הטכני של הרישום והן את האבחנה הקלינית המלווה.
לתיאורי המקרים נוספת גם ספריית מקרים ללימוד על פי אבחנות וכן מילון מושגים המשמש כחזרה על קורס אק"ג בסיסי.

לצפייה בחמישה מקרים לדוגמא